fbpx
loader image

Regulamin

1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” jako integralna część łączącej strony Umowy (zwana dalej „Umową”) o świadczenie usług portalu mamasharing.pl, zwanego dalej „Serwisem”, określa zasady dostępu do treści Serwisu oraz korzystania z Serwisu udostępniającego następujące usługi:

a) prezentacja katalogu usług związanych z branżą dziecięcą,

b) prezentacja katalogu podmiotów świadczących usługi związanych z branżą dziecięcą,

c) prezentacja ofert związanych z branżą dziecięcą,

d) prezentacja inspiracji związanych z branżą dziecięcą,

e) zapewnienie dostępu do informacji na temat Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego aktywności, w tym poprzez możliwość zapisu i otrzymywania newslettera oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników Serwisu, dalej łącznie jako „Usługi”.

1.2. Serwis działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016” („RODO”) i innych właściwych przepisów prawa.

1.3. Usługodawca – Sharing Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000652480, NIP: 5272790131.

1.4. Usługobiorca – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne Konto w Serwisie, do którego dokonując dobrowolnej rejestracji otrzymała dostęp jako rodzaj konta „Rodzic” lub jako rodzaj „Konto firmowe”; Usługobiorcą jest także każdy inny podmiot korzystający z Serwisu, pod warunkiem założenia Konta.

1.5. Konto – obszar Serwisu skonfigurowany i udostępniony dla Usługobiorcy, dostępny pod indywidualnym adresem internetowym za pośrednictwem dedykowanego linka udostępnianego przez Usługodawcę po zalogowaniu.

1.6. Dla rodzaju konta „Rodzic” serwis jest całkowicie bezpłatny.

1.7. Usługobiorcami zakładającymi „Konto firmowe” mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.9. Korzystając Serwisu Usługobiorca oświadcza, że zna postanowienia niniejszego Regulaminu oraz godzi się na jego postanowienia z zastrzeżeniem pkt 1.10.

1.10. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego ma możliwość indywidualnej negocjacji postanowień Regulaminu.

 

2. ZAKŁADANIE KONTA

2.1. W celu założenia Konta należy podać dane wymagane przez Usługodawcę. Podanie danych jest niezbędne do założenia Konta, jednocześnie zakres danych podawanych przy jego zakładaniu spełnia zasadę minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. C RODO.

2.2. Założenie Konta jest procesem technicznym, który prowadzi do zawarcia Umowy.

2.3. Jedna osoba może mieć wyłącznie jedno Konto w Serwisie. Nie jest dozwolone zakładanie kilku Kont w Serwisie dla tego samego Usługobiorcy, w szczególności dotyczy to sytuacji:

2.3.1. zakładaniu kilku „Kont firmowych” dla jednego Usługobiorcy, który prowadzi działalność w kilku lokalizacjach lub kilka rodzajów działalności,

2.3.2. zakładaniu Kont przez osoby, których udział w Serwisie został wykluczony w związku ze złamaniem Regulaminu lub naruszeniem prawa.

2.4. Osoba zakładająca w Serwisie „Konto firmowe” oświadcza, że dysponuje upoważnieniem bądź zgodą do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, dla której tworzy to Konto. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dla której tworzonej jest „Konto firmowe” oświadcza, że Konto to jest tworzone za jej wiedzą i zgodą, a także że przyjmuje wszelkie operacje na Koncie jako działania własne.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

3.1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.

3.2. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

3.2.1. nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej Usługobiorcy,

3.2.2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego, działaniem osób trzecich,

3.2.3. spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

3.3. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim oraz za korespondencję i komunikaty przesyłane poprzez funkcjonalności Serwisu bez konieczności wykorzystania Konta.

3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:

3.4.1. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,

3.4.2. naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony,

3.4.3. używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,

3.4.4. nieopłacenia przez Usługobiorcę faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę.

3.5. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi. Usługodawca dołoży starań, aby wszelkie prace techniczne i aktualizacyjne łączyły się z jak najmniejszymi utrudnieniami dla Użytkowników. Usługodawca nie gwarantuje określonego poziomu (tzw. SLA) dostępu do Serwisu.

3.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści i zdjęć:

3.6.1. zawierających sformułowania wulgarne i obraźliwe,

3.6.2. łamiących prawo lub zachęcających do łamania prawa,

3.6.3. naruszających zasady współżycia społecznego,

3.6.4. zawierające adresy mailowe, numery telefonów, adresy korespondencyjne wprowadzone w miejscach nie wskazanych dla tych danych,

3.6.5. reklamujących serwisy konkurencyjne wobec Usługodawcy,

3.7. Do zasad dodawania zdjęć stosuje się również pkt 4.4-4.5.

 

4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

4.1. Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych do Aplikacji w ramach Konta, z zastrzeżeniem pkt 4.4.

4.2. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi, a także w wypadku ich zmiany do niezwłocznej aktualizacji. Zabrania się podawania danych wprowadzających w błąd czy w innym stopniu zmanipulowanych. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

4.3. Usługobiorca nie może przenosić praw przysługujących mu z tytułu zawarcia Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4.4. Zasady dotyczące umieszczenia zdjęć w Serwisie:

4.4.1 Na dodawanych przez Usługobiorcę zdjęciach zabronione jest dodawanie informacji kontaktowych, w szczególności takich jak numery telefonu czy adresy e-mail,

4.4.2 zdjęcia nie mogą zawierać treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje lub treści pornograficznych,

4.4.3 zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym prawa do wizerunku.

4.5. W przypadku dodawania zdjęć lub treści do Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych do zdjęć, a także udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie i pod względem terytorium licencji na korzystanie ze zdjęć lub treści. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania zdjęć lub treści w celu promocji Usługodawcy. Ponadto, Usługobiorca zezwala Usługodawcy na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do zdjęć i treści oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy. Licencja upoważnia w szczególności Usługodawcę do publikacji zdjęć lub treści na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIn.

4.6. W polach uzupełniania informacji na Koncie, w tym w ramach wizytówki Usługobiorcy można dodawać wyłącznie informacje określone przez Usługodawcę, przykładowo w polu „imię i nazwisko” można dodać wyłącznie informacje stanowiące imię i nazwisko. W przypadku umieszczenia innych informacji niż wymagane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub edycji takich kont.

 

5. ŚWIADCZENIE USŁUGI

5.1. Usługa jest realizowana na odległość, bez fizycznej obecności stron. Część funkcjonalności dostępna jest po założeniu Konta.

5.2. Po założeniu Konta, Usługi świadczone są przez czas nieokreślony. Usługobiorca będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub może wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Usługobiorca, który założył „Konto firmowe” oraz zawarł umowę o świadczenie usług odpłatnych może wypowiedzieć umowę na warunkach określonych w umowie odpłatnej.

5.3. Usługobiorca, który założył „Konto firmowe” wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

5.4. Usługobiorcy będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta.

5.5. Usługodawca nawet po zakończeniu świadczenia Usług będzie przechowywał dane dotyczące Usługobiorcy określone w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu rozliczenia świadczonej Usługi.

5.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany bądź uaktualnienia zakresu świadczonych Usług, w szczególności poprzez rozszerzenie funkcjonalności Serwisu. Takie działania nie stanowią zmiany Umowy ani Regulaminu.

 

6. REKLAMACJE

6.1. Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane niniejszym Regulaminem nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie.

6.2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres: hello@mamasharing.pl wysłanego z Konta lub drogą e-mailową przez Usługobiorcę, którego reklamacja dotyczy.

6.3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać co najmniej informacje o: Koncie, Usługobiorcy, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. Wskazane jest zamieszczenie w reklamacji także rodzaju i numeru wersji używanej przeglądarki internetowej. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.

6.4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.

6.5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.

 

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

7.1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi należą do Usługodawcy i są zabezpieczone przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi.

7.2. Poprzez korzystanie z Usługi, Usługobiorca nie nabywa autorskich praw majątkowych do Usługi.

7.3. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Usługobiorcy na swojej liście referencyjnej.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet. Serwis obsługują następujące przeglądarki internetowe: Internet Explorer powyżej wersji 8, Mozilla Firefox powyżej wersji 21, Google Chrome powyżej wersji 25.

8.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorców. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu i nie stanowi podstawy do wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę. Ograniczenie w zakresie wypowiedzenia umowy w przypadku zmiany Regulaminu nie dotyczy konsumentów.

8.3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

8.4. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie (w szczególności Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia określonego celu lub realizacji celów biznesowych), w przypadku, gdy nie można mu przypisać winy umyślnej. Żaden system nie może zapewnić absolutnego bezpieczeństwa w każdych warunkach. Usługa może nie być dostępna we wszystkich krajach.

8.5. Prawem właściwym dla realizacji Usługi i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.

8.6. W razie wyniknięcia sporów wynikających Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Portalu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami. Konsumenci dla rozwiązania sporu z Usługodawców mogą skorzystać z platformy ODR lub innej formy pozasądowego rozwiązywania sporów.

 

9. DANE OSOBOWE

9.1. Do ochrony danych osobowych stosuje się zasady określone w załączniku nr 1 „Polityka prywatności”.

 


Regulamin sklepu internetowego mamasharing.pl

 

Cześć!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego mamasharing.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Sharing Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230), ul. Skierniewicka 14/60, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), posługującej się numerem NIP: 5272790131.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail hello@mamasharing.pl.

 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów,

Zespół mamasharing.pl

 

§1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Okres abonamentowy – okres wskazany w Specyfikacji Usługi, w którym Klient odpłatnie korzysta

z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres rozliczeniowy – okres za jaki jest uiszczana opłata za Usługę. W przypadku płatności

jednorazowych, okres rozliczeniowy jest równy Okresowi abonamentowemu. W przypadku płatności

okresowych, przypadających w Okresie abonamentowym, czas trwania Okresu rozliczeniowego określa Specyfikacja Usługi.

Płatności cykliczne – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi, polegający na

automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z karty płatniczej Klienta kwoty należności home.pl za

Usługę. Warunki dokonywania Płatności cyklicznych określa Regulamin.

Karta płatnicza – karta kredytowa lub karta debetowa, inne podobne narzędzia, przy pomocy

których Klient może dokonywać płatności internetowych. Informacje o rodzajach kart płatniczych,

które są akceptowane przez home.pl na potrzeby Płatności cyklicznych są zamieszczone w Aplikacji

sprzedażowej.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://mamasharing.pl/regulamin.

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://mamasharing.pl/strefa-biznes.

Sprzedawca – Sharing Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-230), ul. Skierniewicka 14/60, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), posługująca się numerem NIP: 5272790131.

§2

Postanowienia wstępne

 

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci pakietów oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronach Sklepu, np. takich jak e-booki, webinary, nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@mamasharing.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4

Składanie zamówienia

 

Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu.

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§5

Dostawa i płatność

 

Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§6

Produkty elektroniczne

Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak pakiet, e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

 

§7

Płatności cykliczne

 1. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych.

Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury nabywania Usługi lub przedłużania okresu korzystania z Usługi (przedłużania Okresu abonamentowego) poprzez Sklep.

 1. W celu zainicjowania Płatności cyklicznych niezbędny jest wybór przez Klienta odpowiedniej opcji w podczas składania zamówienia.
 2. Dla skorzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta Karty płatniczej. Dalsze szczegółowe wymogi techniczne, od spełnienia których jest uzależnione korzystanie z Płatności cyklicznych, mogą być określone w formie informacji widocznych dla Klienta w trakcie procedury nabywania Usługi / przedłużania Okresu abonamentowego.
 3. W trakcie procedury akceptacji Płatności cyklicznych, Klient będzie poproszony o wskazanie danych Karty płatniczej, przy pomocy, której będą realizowane Płatności cykliczne oraz innych danych, niezbędnych dla realizacji Płatności cyklicznych. W razie zmiany danych Karty płatniczej lub zmiany innych danych, Klient jest zobowiązany wskazać w koncie klienta nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania Płatności cyklicznych.
 4. Klient jest zobowiązany do utrzymywania w okresie korzystania z Płatności cyklicznych, Karty płatniczej, którą wskazał mamasharing.pl na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych.
 5. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego kanału płatności w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Usług.
 6. Realizacja płatności w kanale Płatności cyklicznych

Klient zobowiązuje się zapewnić, na karcie płatniczej wskazanej mamasharing.pl na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki powinny być dostępne na karcie w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.

 1. mamasharing.pl powiadamia Klienta na 14 dni przed terminem płatności za Usługę o upływie terminu płatności za Usługę oraz o konieczności zapewnienia na karcie płatniczej środków na potrzeby płatności. Powiadomienie następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta wskazany w sklepie.
 2. mamahsaring.pl ponawia powiadomienie, o którym mowa powyżej, na 7 dni przed terminem płatności za Usługę. Powiadomienie następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta wskazany w sklepie.
 3. Jednocześnie z powiadomieniem, o którym mowa w pkt. 9, mamasharing.pl podejmuje pierwszą próbę pobrania należności za Usługę z Karty płatniczej Klienta. mamasharing.pl jest uprawniona do pobrania należności w kwocie wynikającej z Cennika Usługi obowiązującego Klienta.
 4. W przypadku niemożliwości pobrania należności za Usługę z powodu braku odpowiednich środków na Karcie płatniczej Klienta w dniu wskazanym w pkt. 9, mamasharing.pl powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w sklepie lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu Klienta wskazany w sklepie, lub w formie komunikatu widocznego na koncie klienta w serwisie mamasharing.pl, o „nieudanej płatności” z powodu braku środków na karcie wraz z prośbą o uzupełnienie środków. W powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, mamasharing.pl informuje dodatkowo Klienta o sposobach postępowania w razie braku możliwości dokonania płatności w kanale Płatności cyklicznych. mamasharing.pl będzie podejmowała ponowne próby pobrania należnej opłaty z Karty płatniczej Klienta, począwszy od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, aż do ostatniego dnia terminu płatności. Po każdej kolejnej „nieudanej płatności”, mamahsaring.pl powiadamia Klienta, w sposób opisany w zdaniu pierwszym, o niemożliwości realizacji płatności.
 5. W przypadku uzyskania przez mamasharing.pl informacji zwrotnej o braku możliwości pobrania należności za Usługę z innych przyczyn niż brak środków na karcie płatniczej Klienta (np. utrata ważności karty, blokada karty), mamasharing.pl powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w sklepie lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu Klienta wskazany w sklepie lub w formie komunikatu widocznego na koncie klienta, o „nieudanej płatności” z określonej przyczyny. W powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, mamasharing.pl informuje dodatkowo Klienta o możliwych sposobach postępowania w celu zapewnienia terminowej płatności za Usługę.
 6. Skutki dokonania płatności / braku płatności.

Skuteczne dokonanie płatności za Usługę w kanale Płatności cyklicznej powoduje skutki, jakie Regulamin mamahsaring.pl wiąże z dokonaniem płatności za daną Usługę. W szczególności dokonanie płatności powoduje:

1) automatyczne (bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dalszych oświadczeń) przedłużenie czasu korzystania z Usługi na czas trwania Okresu abonamentowego, którego dotyczy płatność;

2) automatyczne (bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dalszych oświadczeń) wejście w życie zmian warunków świadczenia Usługi (zmiana regulaminów mających zastosowanie do Usługi, zmiana Cenników Usługi itp).

 1. Jeśli w toku powyższych czynności nie uda się przed upływem terminu płatności pobrać należności za Usługę, wówczas:

1) od dnia następnego po upływie terminu płatności za daną Usługę, kanał Płatności cyklicznych ulega automatycznemu wyłączeniu w odniesieniu do tej Usługi, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń;

2) stosuje się postanowienia Regulaminu mamasharing.pl, dotyczące skutków braku terminowej płatności za Usługę.

 1. Zakończenie korzystania z kanału Płatności cyklicznych.

Klient może w każdym czasie zrezygnować z Płatności cyklicznych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Usług. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Klient wprowadza odpowiednią zmianę na swoim profilu w Aplikacji sprzedażowej. Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Klienta zmiany w Aplikacji sprzedażowej, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

 1. Zakończenie korzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych w odniesieniu do danej Usługi następuje automatycznie (bez składania przez Strony jakichkolwiek oświadczeń).

 

§8

Prawa własności intelektualnej

 

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów elektronicznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§9

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://mamasharing.pl/formularz-odstapienia-od-umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§10

Dane osobowe i pliki cookies

 

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mamasharing.pl/polityka-prywatnosci.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12

Postanowienia końcowe

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.06.2019.

 

Chcesz rabaty i vouchery?

Zostaw nam swój adres mailowy, by móc zgarniać rabaty i vouchery od naszych partnerów, dostawać informacje o konkursach, nowościach i ciekawych wydarzeniach w serwisie mamasharing.pl.

Chcesz rabaty i vouchery?

Zostaw nam swój adres mailowy, by móc zgarniać rabaty i vouchery od naszych partnerów, dostawać informacje o konkursach, nowościach i ciekawych wydarzeniach w serwisie mamasharing.pl.